's-Gravenhage 20 jaar vrij

€ 7,50

--For English scroll down--

 

Softcover boekje "'s-Gravenhage 20 jaar vrij"

 

25 jaar geleden werd Nederland door de Duitsers bezet; vijf jaar later volgde de bevrijding. Getallen als deze geven reden tot terugdenken en bezinnen. Bij een herdenking moet men pogen het verleden voor korte tijd bezit van het heden te laten nemen. In dit geschift is dit gepoogd door het overnemen van enkele dagboekfragmenten, die betrekking hebben op belangrijke oorlogsgebeurtenissen in Den Haag.
De teksten werden ontleend aan "dagboekfragmenten 1940-1945", uitgave van Martinus Nijhoff in Den Haag, een bronnenpublicatie van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie te Amsterdam. Ze zijn letterlijk overgenomen met uitzondering van enkele schrappingen aangeduid met het teken...
Het deel dat een overval door een knokploeg beschrijft, werd gelicht uit het boek "De levensroman van Johannes Post" van Anne de Vries, uitgegeven bij J.H. Kok N.V. te Kampen.
Alle delen werden van een inleidende tekst voorzien, die de beschrijving van het gebeuren in de tijd plaatst.

 

Overdruk uit het Maandblad 's-Gravenhage, nr. 5, 1965.

 

 

Het boekje is in goede staat en is iets gekreukt.

 

 

De prijs is excl. verzendkosten

 

 

 

Softcover booklet "'s-Gravenhage 20 jaar vrij (The Hague 20 years freedom)"

 

The Netherlands were occupied by the Germans 25 years ago; liberation followed five years later. Numbers like this give cause for reflection and reflection. At a commemoration one should try to let the past take possession of the present for a short time. In this insanity, this was attempted by copying some diary fragments, which relate to important war events in The Hague.
The texts were taken from "diary fragments 1940-1945", published by Martinus Nijhoff in The Hague, a source publication of the National Institute for War Documentation in Amsterdam. They have been taken over literally with the exception of some deletions indicated by the sign ...
The part that describes a robbery by a fighting crew was extracted from the book "The life novel of Johannes Post" by Anne de Vries, published by J.H. Kok N.V. in Kampen.
All parts were provided with an introductory text, which places the description of the event in time.

 

Overprint from the Monthly Magazine The Hague, no. 5, 1965.

 

 

The book is in good condition and slightly wrinkled.

 

 

The price does not include shipping costs