--For the English version of terms and conditions, scroll down--

 

Algemene voorwaarden De Oranje Kat – Geldend per 19-05-2020


Naam onderneming: De Oranje Kat 
Vestigingsadres: Isabellaland 47, 2591 RZ Den Haag 
E-mailadres: deoranjekat@hotmail.com
KvK-nummer:  74548611
Btw-nummer: NL001979451B34

1. Toepasselijkheid 
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website www.deoranjekat.nl, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. 
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de koper digitaal beschikbaar gesteld. De koper dient zich van de inhoud van deze algemene voorwaarden op de hoogte te stellen. 
Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. 
Op de overeenkomsten tussen De Oranje Kat en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 


2. Het aanbod 
1. De Oranje Kat verkoopt tweedehands goederen. Deze producten hebben al één of meerdere eigenaren gehad en vertonen gebruikerssporen. Grote afwijkingen bij een product worden gemeld bij het product. Kleine onvolkomenheden worden niet expliciet gemeld. Houd daar rekening mee bij uw aankoop en bekijk de foto`s goed om teleurstellingen te voorkomen. 
2. De Oranje Kat tracht om alle producten waarheidsgetrouw op de foto vast te leggen. De daadwerkelijke kleuren van een product kunnen iets afwijken van de foto. Dit kan komen door de instellingen van uw scherm, smartphone of tablet en belichting van de foto. 
3. Genoemd aanbod bevat een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in genoemde omschrijving binden De Oranje Kat niet. 
4. Vroeger viel de maatvoering van kleding anders dan tegenwoordig. Daarom staan de maten in centimeters van het kledingstuk in de productomschrijving. Meet deze na met je eigen kleding om teleurstelling te voorkomen.
5. Oude elektrische producten komen vaak een ongeaarde stekker, die niet in een modern stopcontact passen. Houd u hiermee rekening bij uw bestelling. Elektrische producten zijn niet gereviseerd en De Oranje Kat vervangt/moderniseert geen kabels en/of snoeren. 


3. De Prijs 
1. De prijzen van de aangeboden producten zijn aangegeven in euro`s en inclusief btw, maar exclusief verzendkosten. 
2. De prijzen worden door De Oranje Kat bepaald met in acht neming van kwaliteit, duurzaamheid, zeldzaamheid en marktvraag. Ten gevolge hiervan kunnen prijzen binnen dezelfde productgroep variëren . 
3. De Oranje Kat kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer-, zet- of drukfouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. 
4. De Oranje Kat heeft het recht om de prijzen op de website aan te passen. 


4. De overeenkomst 
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het door De Oranje Kat gedane aanbod en de daarbij gestelde voorwaarden. Na aanvaarding van overeenkomst bevestigt De Oranje Kat de consument langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod door middel van een bevestigingsmail. 
2. De Oranje Kat treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web-omgeving en betalingsmogelijkheden. 
3. Na ontvangst van een bevestigingsmail, verzonden door De Oranje Kat, ontvangt de consument tevens bij genoemde overeenkomst behorende factuur voor eigen administratie. 


5. Betaling 
1. De klant dient het product voor verzending te betalen. Het gehele aankoopbedrag (product + verzendkosten) dienen op het rekeningnummer van De Oranje Kat te zijn voldaan voordat een bestelling wordt verzonden. 
2. De betaling dient binnen drie werkdagen na de aankoop op de rekening van De Oranje Kat te staan. Blijft de betaling in gebreke, dan heeft De Oranje Kat het recht om de aankoop te ontbinden en de betreffende producten opnieuw te koop aan te bieden. 
3. De klant geeft De Oranje Kat toestemming alle handelingen te verrichten die redelijkerwijs nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de consument aangegeven betalingswijze. 
4. Betaling is mogelijk via: iDEAL: Rabobank, ABN Amro, ING, SNS Bank, Van Lanschot Bank, Triodos Bank, ASN Bank, Knab, Regiobank en Moneyou.
Betaling is ook mogelijk via Bancontact voor de Belgische klanten.
Ook kan er betaald worden per overschrijving.
Bij verkoop via Marktplaats of Facebook dient er betaald te worden via overschrijving. 

 

   

  6. Levering 
  1. De Oranje Kat verpakt de bestelde artikelen netjes en zorgvuldig. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van gerecyclede materialen als karton en plastic. Hierdoor zien de pakketjes er soms niet zo heel mooi uit. De materialen die gebruikt worden zijn door de koper weer makkelijk te recyclen. 
  2. De artikelen worden na betaling binnen 3 werkdagen verzonden. 
  3. De Oranje Kat is niet verantwoordelijk voor pakketten die te laat worden geleverd door de pakketbezorger of die beschadigingen oplopen tijdens het bezorgproces. 
  4. De Oranje Kat verzend met PostNL en DHL. Hierbij is keuze in verzending naar een huisadres of een afhaalpunt. Als de klant gebruikt wilt maken van een afhaalpunt, dan kan dit worden aangegeven in de winkelwagen bij het bestelproces. Let op, de PostNL en DHL punten staan door elkaar in de lijst. Kijk goed of de juiste bezorgdienst is geselecteerd die bij je keuze hoort. 


  7. Retourneren 
  1. Bevalt een product niet? Geef dit binnen 14 werkdagen na de datum van ontvangst aan. Dit kan u doen via een email naar info@deoranjekat.nl. Het product dient binnen 14 dagen na deze email retour te worden verzonden aan: 
  De Oranje Kat, 
  Isabellaland 47 
  2591 RZ Den Haag

  De retour zending kan ook naar de volgende afhaalpunten worden verzonden:
  DHL-afhaalpunt: 
  Van Melzen 2wielers
  Ursulaland 68
  2591 HA Den Haag

  PostNL afhaalpunt:
  Coop
  Ursulaland 70-84
  2591 HA Den Haag

   

  Vergeet niet het emailadres te vermelden bij een retourzending naar een afhaalpunt. Het volgende emailadres kan opgegeven worden: deoranjekat@hotmail.com

  2. Na ontvangst en inspectie van het product worden de kosten + de verzendkosten van de heenzending geretourneerd op het rekeningnummer die bekend is bij De Oranje Kat. 
  3. De producten dienen in dezelfde staat worden geretourneerd als dat ze verzonden zijn door De Oranje Kat. Het product mag niet meer gebruikt zijn dan wat nodig is om vast te stellen of het naar wens is. Wanneer De Oranje Kat constateert dat een product schade heeft opgelopen door de koper of gebruikt is door de koper dan wordt er geen geld retour gegeven. 
  4. Sommige artikelen kunnen niet geretourneerd worden en zijn hiervan uitgezonderd bij de wet, namelijk magazines en boeken. 
  5. Bij het geretourneerde product dient een ingevuld retour formulier worden bijgesloten in het pakket. Dit formulier kan je hier downloaden. 
  6. Indien u meerdere artikelen heeft besteld en niet het gehele pakket geretourneerd dan worden alleen de kosten van dat ene product vergoed en niet de verzendkosten van de heenzending. 
  7. Indien de koper het product retourneert zijn de kosten van de zending voor de koper. De Oranje Kat accepteert alleen retourzendingen welke verzonden worden met track & trace code. Ook dient het pakket voldoende te zijn gefrankeerd. Retourzendingen die hieraan niet voldoen worden niet geaccepteerd.
  8. De koper dient het product goed en degelijk te verpakken bij het retour zenden. Gebruik bijvoorbeeld dezelfde verpakking en inpakmateriaal waarin het pakket verzonden is.
  De Oranje Kat is niet aansprakelijk voor beschadigde producten of zoekgeraakte pakketten tijdens het retour zenden. Vergoeding is hierbij niet mogelijk. 


  8. Garantie 
  1. De Oranje Kat verkoopt tweedehands artikelen die gebruikt zijn. Hierdoor kan De Oranje Kat geen garantie bieden zoals gebruikelijk is bij nieuw geproduceerde artikelen. 
  2. Elektra word getest en werkend aangeboden. Mocht een product niet (naar behoren) werken, dan wordt dit expliciet bij het product vermeld. 
  3. De Oranje Kat geeft geen garantie op de kwaliteit en duurzaamheid van elektrische producten. Herstelwerkzaamheden van deze producten kunnen niet op De Oranje Kat worden verhaald. 
  4. De Oranje Kat is niet aansprakelijk voor schade en letsel wat ontstaat bij gebruik van een gekocht product.   9. You Win 
  1. Op de webshop staat een link naar de verkooppagina van het bedrijf You Win. Dit bedrijf staat los van De Oranje Kat. Heb je vragen of opmerkingen dan kan je een berichtje sturen via de Facebook-pagina van You Win.  10. Eigendomsvoorbehoud 
  Het volledige eigendom van de geleverde producten gaat over bij levering van het product op het door de consument aangegeven adres. 

   

   

   

   

   

  Terms and Conditions De Oranje Kat – Valid per 05-19-2020 - English version

  Company: De Oranje Kat 
  Address: Isabellaland 47, 2591 RZ The Hague, The Netherlands
  E-mail: deoranjekat@hotmail.com
  KvK-number:  74548611
  VAT-number: NL001979451B34

  1. Applicability
  These general terms and conditions apply to all offers, orders and agreements made using the website www.deoranjekat.nl.
  Before the distance agreement is concluded, the text of these general terms and conditions is made digitally available to the buyer. The buyer must inform himself of the content of these general terms and conditions.
  The provisions in these conditions can only be deviated from in writing. If a part of these general terms and conditions is deviated from, the other provisions will remain in full force.
  Only Dutch law applies to the agreements between De Oranje Kat and the consumer to which these general terms and conditions apply.


  2. The offer
  1. De Oranje Kat sells second-hand goods. These products have already had one or more owners and show user traces. Major deviations of a product are named within the product description. Minor imperfections are not explicitly named. Keep this in mind when purchasing and view the photos carefully to avoid disappointment.
  2. De Oranje Kat tries to accurately capture all products in the photo. The actual colors of a product may differ slightly from the photo. This may be due to the settings of your screen, smartphone or tablet and exposure of the photo.
  3. The aforementioned offer contains an as accurate as possible description of the products and / or services offered. Apparent mistakes or errors in the description mentioned do not bind De Oranje Kat.
  4. The measurement of clothing used to be different from today. That is why the measurements are in centimeters and inches of the garment in the product description. Measure this with your own clothing to prevent disappointment.
  5. Old electrical products often come with an ungrounded plug that does not fit into a modern or foreign socket. Please take this into account when ordering. Electrical products have not been revised and De Oranje Kat does not replace / modernize cables and / or cords.

  6. The original language of De Oranje Kat is Dutch. Spelling mistakes in the English translation do not bind De Oranje Kat. Is something not clear? Please contact us.  3. The price
  1. The prices of the products offered are indicated in euros and including VAT, but excluding shipping costs. Countries from outside the European Union do not pay VAT. It is possible that this VAT must still be paid in the country of arrival before the package can be delivered. These costs are for the buyer. These rules differ per country and per order amount. Do you want to know which rules apply to your country? Please contact the tax office or customs of your country.
  2. The prices are determined by De Oranje Kat taking into account quality, sustainability, rarity and market demand. As a result, prices may vary within the same product group.
  3. De Oranje Kat cannot be held to quotations that are incorrect, for example as a result of input, typesetting or printing errors. No rights can be derived from incorrect price information.
  4. De Oranje Kat has the right to adjust the prices on the website.  4. The agreement
  1. The agreement is concluded at the moment of acceptance by the consumer of the offer made by De Oranje Kat and the associated conditions. After acceptance of the agreement, De Oranje Kat confirms to the consumer electronically the receipt of the acceptance of the offer by means of a confirmation email.
  2. The Oranje Kat takes appropriate technical and organizational measures to secure the electronic transfer of data and ensures a safe web environment and payment options.
  3. After receiving a confirmation e-mail sent by De Oranje Kat, the consumer also receives an invoice for his own administration belonging to the said agreement.  5. Payment
  1. The customer must pay for the product before shipment. The entire purchase amount (product + shipping costs) must be paid to the account number of De Oranje Kat before an order is sent.
  2. The payment must be in the account of De Oranje Kat within three working days after the purchase. If the payment fails, De Oranje Kat has the right to cancel the purchase and to offer the products for sale again.
  3. The customer gives De Oranje Kat permission to perform all actions that are reasonably necessary for payment to take place in the payment method indicated by the consumer.
  4. Payment is possible via iDEAL for Dutch customers: Rabobank, ABN Amro, ING, SNS Bank, Van Lanschot Bank, Triodos Bank, ASN Bank, Knab, Regiobank and Moneyou.
  Payment is also possible via Bancontact for Belgian customers.
  Customers from other countries can pay by bank transfer, SEPA or Paypal.
  For sales via Marktplaats or Facebook, payment must be made by bank transfer or Paypal.

   

    

   6. Delivery
   1. De Oranje Kat packages the ordered items neatly and carefully. Recycled materials such as cardboard and plastic are used as much as possible. Because of this, the packages sometimes do not look very nice. The materials that are used can easily be recycled by the buyer.
   2. The items will be sent within 3 working days after payment.
   3. De Oranje Kat is not responsible for packages that are delivered too late by the package delivery company or that are damaged during the delivery process.
   4. De Oranje Kat ships with PostNL, the Dutch postal company. All packages are shipped with track & trace code. This code is sent by email by PostNL. Make sure you enter the correct email address. It is possible that the email with the track & trace code ends up in your spam box.

   5. Do you want to have the package shipped insured? Please contact De Oranje Kat before your order. The costs for this differ per country.
   6. Certain products cannot be shipped to some countries because they are prohibited by law. If your order cannot be shipped under this law, you will receive the purchase price and shipping costs back. This is done in the same way that the money was received by De Oranje Kat.

   7. The website software may charge too much shipping costs. If this is the case, you will be refunded the overpaid shipping costs. This is done in the same way as De Oranje Kat received the money.   7. Returning
   1. Don't like a product? State this within 14 working days after the date of receipt. You can do this via an email to deoranjekat@hotmail.com. The product must be returned within 14 days after this email to:
   De Oranje Kat, 
   Madelon van Tol
   Isabellaland 47 
   2591 RZ Den Haag
   The Netherlands


   PostNL collection point:
   Coop
   Ursulaland 70-84
   2591 HA Den Haag
   The Netherlands

    

   Don't forget to mention the e-mail address for a return shipment to a collection point. The following email address can be specified: deoranjekat@hotmail.com

   2. After receiving and inspecting the product, the costs + shipping costs of the away shipment are returned to the account number known to De Oranje Kat.
   3. The products must be returned in the same condition as they were sent by De Oranje Kat. The product must not have been used more than what is necessary to determine whether it is satisfactory. When De Oranje Kat finds out that a product has been damaged by the buyer or has been used by the buyer, no money will be returned.
   4. Some articles cannot be returned and are exempted by law, namely magazines and books.
   5. With the returned product, a completed return form must be included in the package. You can download this form here.
   6. If you have ordered multiple items and have not returned the entire package, only the costs of that one product will be reimbursed and not the shipping costs of the returned shipment.
   7. If the buyer returns the product, the costs of the shipment are for the buyer. De Oranje Kat only accepts returns that are sent with a track & trace code. The package must also have sufficient postage. Return shipments that do not comply with this are not accepted.
   8. The buyer must package the product properly and properly when returning it. For example, use the same packaging and packing material in which the package was sent.
   De Oranje Kat is not liable for damaged products or lost packages during the return. Refund is not possible here.   8. Warranty
   1. The Oranje Kat sells second-hand items that have been used. As a result, De Oranje Kat cannot offer a guarantee as is customary with newly produced items.
   2. Electricity is tested and offered working. If a product does not work (properly), this is explicitly stated with the product.
   3. De Oranje Kat gives no guarantee on the quality and durability of electrical products. Repair work on these products cannot be recovered from De Oranje Kat.
   4. De Oranje Kat is not liable for damage and injury caused by the use of a purchased product.   9. You Win
   1. There is a link on the webshop to the sales page of the You Win company. This company is separate from De Oranje Kat. If you have any questions or comments, you can send a message via the You Win Facebook page or Discogs.   10. Retention of title
   Full ownership of the delivered products is transferred upon delivery of the product to the address specified by the consumer.